Geofyzikálny prieskum

S využitím komplexu geoelektrických metód, magnetometrie, gravimetrie a termometrie ponúka naša spoločnosť BHF Environmental, s.r.o. Bratislava, pomoc pri riešení problémov v oblastiach:

 • tvorba a ochrana životného prostredia:
  • prieskum pre nové skládky odpadov
  • prieskum a monitorovanie starých a pochovaných skládok odpadu
  • prieskum skládok kalov a lokalizácia pochovaných kontajnerov s odpadom
  • prieskum rozsahu a šírenia znečistenia v horninovom prostredí
 • inžinierska geológia:
  • prieskum zosuvných území
  • prieskum pre pozemné, líniové a vodné stavby
  • detekcia tektonických línií
  • zisťovanie homogenity horninových prostredí, porušenosti a hĺbky uloženia skalného podložia
  • lokalizácia starých riečnych korýt
  • lokalizácia plytko uložených banských diel, dutín a iných objektov v zemi
  • vyhľadávanie zdrojov geotermálnej, pitnej a úžitkovej vody
  • prieskum únikov vôd z nádrží
  • prieskum ochranných hrádzí vodných tokov, nádrží a iných objektov
  • sledovanie prúdenia podzemných vôd
 • hydrogeológia:
  • vyhľadávanie zdrojov geotermálnej, pitnej a úžitkovej vody
  • prieskum únikov vôd z nádrží
  • prieskum ochranných hrádzí vodných tokov, nádrží a iných objektov
  • sledovanie prúdenia podzemných vôd
 • korózny prieskum
 • archeológia a speleológia
 • vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín

Geofyzikálny prieskum
Geofyzikálny prieskum
Geofyzikálny prieskum
Geofyzikálny prieskum

Ďalšie obrázky